COLÒNIES JOVENTUT GIRONÈS

Les Colònies Mancomunades són un projecte que afavoreix la conciliació de les famílies. Es realitzaran del 26 al 28 de juny de 2024, finançades al Programa Temps per Cures del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Estan destinades a joves que hagin cursat 1r i 2n d’ESO durant el curs 2023-24 o que hagin nascut l’any 2010 o 2011 i que estiguin empadronats al Gironès.

UBICACIÓ: Casa de Colònies El Clar del Bosc (Pla de l’Estany)

TEMPORALITZACIÓ: De dimecres 26 de juny a les 10 h (sortida de Fontajau) a divendres 28 de juny a les 16:30 h (arribada a Fontajau).

PLACES: 25 (5 de les quals estan reservades per a joves del Projecte d’Inclusió del Consell Comarcal del Gironès).

Les unitats familiars de convivència relacionades tot seguit, tindran prioritat en l’assignació de la plaça:

- Famílies nombroses o monomarentals

- Mares o tutores legals víctimes de violència de gènere

- Mares, pares, tutores o tutors legals amb risc d'exclusió social

- Mares, pares, tutores o tutors legals amb atur de llarga durada

- Mares, pares, tutores o tutors legals majors de 45 anys

*Les places s’atorgaran prioritzant els col·lectius esmentats anteriorment i amb ordre d’inscripció.

En funció del nivell de renda i altres condicions socioeconòmiques, el preu públic pot ser de 50 € o 25 € segons els barems que es detallen tot seguit:

Preu públic amb tarificació social Preu públic amb tarificació social
50 € 25 €
Llindar ingressos mes Llindar ingressos mes
Unitat familiar de convivència A partir de Fins a 
2 membres de la unitat de convivència 1.689,76 € 1.689,76 €
3 membres de la unitat de convivència 1.762,28 € 1.762,28 €
4 o més membres de la unitat de convivència 1.821,19 € 1.821,19 €

* D'acord amb la taula de zonificació en matèria de polítiques d'habitatge de la Generalitat de Catalunya i aplicant la taula de 2 vegades l'IRSC

Per aplicar el sistema de tarifació social, es tindran en compte els ingressos que hagin tingut les unitats familiars de convivència en l’exercici anterior, i es baremaran segons el quadre anterior.

LES INSCRIPCIONS SERAN DEL 13 AL 31 DE MAIG DE 2024

 

Per tal de formalitzar la inscripció cal omplir el formulari següent i adjuntar-hi la documentació següent:

- Autorització: document sobre els drets d'imatge, malalties, protecció de dades, etc.

- Fotocòpia del DNI/NIE del/la menor (si s'escau) i, també de la mare/pare/tutora/tutor

- Document acreditatiu, en el cas que es formi part d'algun dels col·lectius prioritaris esmentats anteriorment

- Fotocòpia de la Targeta Sanitària

- Certificat de titularitat de número de compte

- Fitxa de pagament (dades bancàries)

- Acreditació dels ingressos de l'última declaració de la renda IRPF presentada.* Ens posarem en contacte amb totes les famílies inscrites a principis del mes de juny (una vegada tancades les inscripcions), i més endavant es farà efectiu el pagament per a les persones que han obtingut plaça.


El període d'inscripció va finalitzar el dia 31 Maig 2024.