CONNEXIONS A L'INSTITUT DE CELRÀ

El Pla Local de Joventut inclou el Projecte Connexions, dins l’eix d’educació, com a quelcom que permet treballar cap a un major apropament de l’alumnat a l’espai jove, alhora que esdevé l’espai idoni per a realitzar una tasca d’educació en valors, de promoció de la salut i de foment de la participació del jovent dins i fora de la comunitat educativa.

Tenint en compte que concebem l’institut com un espai de formació integral del col·lectiu jove, la realització d’aquest projecte es converteix en un element que complementa les diferents accions que des del propi centre educatiu ja s’estan duent a terme en aquesta mateixa línia. És precisament per aquest motiu que cal destacar la importància i la necessitat d’impulsar projectes com aquest.

La implementació del Projecte Connexions ha de permetre treballar per donar resposta als següents objectius:

  • Acompanyar l’alumnat durant la seva trajectòria educativa.
  • Intervenir de manera socioeducativa als centres de secundària per esdevenir un servei de referència per als i les joves.
  • Oferir informació, assessorament i orientació en temes d’interès juvenil.
  • Donar a conèixer els recursos de què disposen els i les joves als diferents municipis en matèries pròpies de les àrees de joventut.
  • Complementar l’educació formal reglada amb diferents programes adreçats a la comunitat educativa.

*Enguany, davant la situació provocada pel Covid-19, les activitats i els projectes que es desenvolupin s’hauran d’adaptar a aquesta realitat.

Actualment a l'Institut de Celrà es desenvolupen les següents actuacions:

Dinamització a l’hora del pati. Té lloc tots els dijous lectius de 10:10 a 10:30h amb l'alumnat de primer cicle i d'11:10 a 11:30h amb el de segon cicle. En casos puntuals en què es considera oportú es programen activitats dirigides a l’alumnat de Batxillerat, també els dijous de 10:10 a 10:30h.

La programació d’activitats s’estructura en base a temàtiques diverses però, en termes generals, són sobre: interculturalitat, salut i benestar, gènere i diversitat afectivosexual, medi ambient i consum responsable, i territori i cohesió social; algunes d’aquestes de manera mancomunada. 

Delegats i delegades a l’institut. Aquest curs, al fer-se impossible la celebració d’una jornada on s’hi aglutina alumnat i professorat de diferents centres educatius de la comarca del Gironès de forma presencial, s’ha hagut de replantejar el desenvolupament d’aquesta.

La versió adaptada ha estat dirigida a l'alumnat de 2n d'ESO i s'ha celebrat el divendres 26 de febrer

Servei d’acompanyament a l’alumnat de sisè. Activitats consistents en donar a conèixer el centre d'educació secundària a l'alumnat que està cursant sisè a les escoles adscrites i, per tant, que està a punt de fer un canvi vital important.

Serveis a la Comunitat. Des de l’Àrea de Joventut es proporciona un catàleg d’activitats amb espais on l’alumnat pot destinar les 10 hores de Servei a la Comunitat incloses al currículum educatiu.

Taller Obert. Des de l’Àrea de Joventut no s’intervé directament en aquest projecte, però sí que s’estableix un conveni d’adhesió a aquest i es finança la part proporcional al nombre d’alumnes que assisteixen al centre educatiu del municipi.

Participació de la diada del centre educatiu. L’Institut de Celrà compta amb la nostra participació en la diada del centre, on a partir d’un emblema escollit entre el professorat i l’alumnat (enguany “formem-nos per transformar”) es preparen activitats i tallers temàtics. En cas que la Covid-19 permeti desenvolupar-la, s’hi col·laborarà formant part d’una d’aquestes accions.

Projecte de centre sobre sexualitat. Des de l'Institut de Celrà es treballa amb un projecte de centre sobre sexualitat, desenvolupat per l'entitat Mandràgores i cofinançat entre els diferents Ajuntaments adscrits. A partir d'aquest es treballa amb el professorat, l'alumnat i els i les familiars d'aquests.