PLA COMARCAL DE JOVENTUT 2020-2024

L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès treballa per a planificar l’estratègia de polítiques de joventut en forma de programes, projectes i/o serveis adequats a la població jove de la comarca. Amb aquesta voluntat ha impulsat les bases del Pla Comarcal de Joventut pel quadrienni 2020-2024.

Amb l'objectiu de revisar i adaptar les polítiques de joventut als interessos dels municipis i del Consell Comarca del Gironès, s’ha portat a terme una acurada revisió de les actuacions i de les polítiques de joventut que s’estan impulsant. Tot això tenint en compte, evidentment, el context actual de pandèmia que ha fet que la planificació hagi d'esdevenir flexible i versàtil i incorporar els nous reptes que aquesta situació planteja.

El document s’estructura de la següent manera:

1. Diagnosi: exposició de les polítiques de joventut que es realitzen; identificació de les polítiques de joventut d’altres agents; i exposició les necessitats detectades i les potencialitats.
2. Procediment: avaluació, detecció de necessitats i priorització de serveis.
3. Dades: referents als joves de 15 a 29 anys de la comarca del Gironès.
4. Necessitats demandades: identificació de les inquietuds i demandes de la joventut.
5. Polítiques comarcals: referent a la dinamització i potenciació de la política de joventut i la informació juvenil a la comarca.
6. Priorització: referent a les necessitats i serveis en la situació actual; la consolidació dels equips de joventut; i la cerca i establiment d’estratègies.
7. Planificació: que defineix els recursos i les línies d’intervenció orientades a oferir suport als municipis de la comarca.
8. Avaluació: que ens permetrà tenir un coneixement rigorós per prendre decisions respecte als canvis, les millores i les orientacions de la intervenció.

Anna Coll, Consellera Comarcal de Joventut, considera que la població jove del Gironès és un col·lectiu amb entitat pròpia però heterogènia i amb unes circumstàncies i necessitats concretes que evolucionen amb rapidesa. Aquest pla és una oportunitat per incorporar nous factors i elements que ens permetin donar un salt qualitatiu i quantitatiu en les polítiques públiques dirigides al nostre jovent.

Aquest document és el resultat del treball en xarxa entre tècnics i agents del territori i té la funció d’impulsar les polítiques locals de joventut, atenent les necessitats específiques dels municipis del Gironès, creant xarxes de treball amb els ajuntaments, mancomunant serveis i vetllant per l’aplicació d’unes polítiques locals de joventut de qualitat que contribueixin a l’assoliment dels objectius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

En definitiva, ens ha de permetre conèixer de la realitat de la comarca, marcar l’eficiència en l’assignació de recursos, definir les línies d’actuació i vehicular els plantejaments inicials per arribar a l’aplicació pràctica dels mateixos. I alhora, minimitzar les incerteses que poden viure les polítiques de joventut en un moment com l’actual.